Vedtægter

VEDTÆGTER for Ullerslevs lokalhistoriske forening

§ 1.    Foreningens navn er:

Lokalhistorisk Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne

§ 2.    Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorie.

§ 3.    Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes med mindst 14 dages varsel en gang årligt i februar måned.

§ 4.    Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Evt.

§ 5.     Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges på generalforsamlingen, og det 7. medlem er den til enhver tid siddende leder af lokalhistorisk arkiv. <br>
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlemsfortegnelse. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på giro.

§ 9.    Til ændring af vedtægterne kræves beslutning af generalforsamlingen med almindeligt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær og den anden tidligst 14 dage senere.

§ 10. Ved opløsning af foreningen anvendes de i § 9 nævnte bestemmelser.
En eventuel kassebeholdning anvendes i henhold til § 2.

§ 11.     Disse vedtægter træder i kraft den 21 oktober 1981. Sidst ændret den 12. marts 2007


_____________________________________________________________________________________________________
Udgivet: 19/2-2019 Gennemset: 24/2-2019